Право на интелектуалната собственост

Този отрасъл на правото придоби все по-голямо значение в последните години. Развитието на пазарната икономика в България логично доведе до необходимостта от защита на интелектуалната собственост. Поради спецификата си защитата на интелектуалната собственост изисква задълбочени познания в областта. Екипът на АК „Костадинов и партньори” е защитавал интересите на своите клиенти в редица производства както пред компетентните съдилища в България, така и пред Европейско патентно ведомство.

Важна част от този отрасъл е регистрацията на търговски марки, както и тяхното оспорване пред компетентните институции. С оглед натрупаната практика в тази област, нашият екип разполага с необходимите знания и възможности за провеждане на отделните процедури, съобразно необходимостта на нашите клиенти.

bg_BG
en_GB